CONTACT & DISCLAIMER

Identiteit ondernemer

Eenmanszaak Mijn Narcist, handelende onder de naam Mijn Narcist,

uitgever en verkoper van de aangeboden artikelen in de webshop van deze website.

Keskesweg 15 b 34
5721WS  ASTEN
E-mail: info@mijnnarcist.nl

tel. 0627310650 (beperkt bereikbaar)

Kvk-nummer: 91669987
BTW-identificatienummer: NL004907662B65

K.v.K. nr. 91669986

Keskesweg 15 B 35 Asten

NL50RABO0372866379

Info@mijnnarcist.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN “MIJN NARCIST”

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Eenmanszaak Mijn Narcist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 91669987 hierna te noemen Mijn Narcist, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.

Mijn Narcist verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. Mijn Narcist wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.

Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis. Deze website is geen officiële zorginstelling/ financiële instelling/ instantie.

Mijn Narcist is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Mijn Narcist behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Mijn Narcist garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Mijn Narcist is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Mijn Narcist aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Mijn Narcist garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Nadere informatie  De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door mijn narcist uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij mijn narcist en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van mijn narcist mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van mijn narcist worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Webwinkel Mijn Narcist  Alle door Mijn Narcist gedane boeken en artikelen in onze webshop zijn vrijblijvend. Na bestelling en betaling van het product wordt het artikel of boekwerk binnen 2x 24 uur verzonden. Eerst door deze feitelijke uitvoering van Mijn Narcist komt de overeenkomst tot stand. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Mijn Narcist derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Mijn Narcist in verzuim raakt. Alle opgaven en/of vermeldingen door Mijn Narcist met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocédé, oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Mijn Narcist uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen    Mijn Narcist is ten allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mijn Narcist is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Garantie  Voor alle producten die nazonden zijn door de mijn narcist naar de Klant, geven wij op vertoon van aankoopbon en product in originele verpakking retour, een vervanging voor uw product of in overleg met Klant een tegoed bon. De verzendkosten zijn ten last van de Gebruiker.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door uitgeverij mijn narcist bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal mijn narcist dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.  Uitsluiting herroepingsrecht 1. Mijn narcist kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien mijn narcist dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door uitgeverij mijn narcist tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen verouderen; e. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Alle geschillen met betrekking tot de door mijn narcist gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam. Mijn narcist is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en mijn narcist legt het geschil voor aan de rechter, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat mijn narcist zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Op alle met mijn narcist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Medische Disclaimer  De informatie en naslagwerken op deze website zijn uitsluitend bestemd voor de algemene informatie voor de lezer. De inhoud van deze website is niet bedoeld als persoonlijk medisch advies, diagnose gezondheidsproblemen of voor de behandeling doeleinden. Het is geen vervanging voor medische zorg verleend door een erkende en gekwalificeerde professionele gezondheidswerker. Raadpleeg uw zorgverlener voor een advies over medicijnen of ander medisch advies.

Privacy statement.    Mijn Narcist hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Mijn Narcist zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derde en alleen ter eigen administratie gebruiken.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mijnnarcist.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.